info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen Fashion and More Bvba, met maatschappelijke zetel te mudakkers 5,3920 Lommel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0702817458 ("FASHION AND MORE BVBA") en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door FASHION AND MORE BVBA zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot FASHION AND MORE BVBA’
hiertoe voorziene website ( https://fashion-and-more-267397.webshopapp.com), de
aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden,
gelieve dan contact op te nemen met FASHION AND MORE BVBA:

- door middel van het voorziene Contactformulier op de Website;
- door het zenden van een brief aan volgend adres: Fashion and More Bvba, Klantendienst,Mudakkers 5, 3920 Lommel;
- telefonisch naar het volgend nummer: [+32(0)11913266].
Van maandag tot en met zaterdag, van 9:30 tot en met 18:00 uur

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn en uw verblijfplaats in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk of Duitsland hebben.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe he voorziene Vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan.

FASHION AND MORE BVBA behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via FASHION AND MORE BVBA’ website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met FASHION AND MORE BVBA.

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Veelgestelde Vragen (“FAQ”) die terug te vinden zijn op het volgende adres www.Fashion and More Bvba.be. Indien deze Veelgestelde Vragen (“FAQ”) tegenstrijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden hebben deze laatste voorrang..

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

FASHION AND MORE BVBA biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen FASHION AND MORE BVBA en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

De Koper bezit de mogelijkheid in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten, naar gewenste hoeveelheid, uit het FASHION AND MORE BVBA online aanbod uit te kiezen en deze door aanklikken van de knop "in winkelmandje" in een elektronische winkelmandje verzamelen.

Vervolgens verkrijgt de Koper een overzicht van de inhoud van zijn of haar winkelmandje en kan de Koper de geplaatste bestelling afronden door te drukken op de knop “Doorgaan naar Kassa”. Hierna dient de Koper alle vereiste gegevens in te voeren en de juistheid van deze gegevens te bevestigen door het klikken op de knop “Plaats uw bestelling”.

Tenslotte zal de klant zijn betaling uitvoeren door één van de verscheidene betaalmethodes (Bancontact,Mastercard,Visa en American Express. Bij acceptatie van de betaling verkrijgt de koper een overzicht van zijn bestelling alsook een overzicht verzonden naar zijn e-mail adres.

Elke overgemaakte bestelling is in zijn geheel bindend voor de Koper, maar FASHION AND MORE BVBA is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging per e-mail. Wij raden u aan deze e-mail af te drukken en op te slaan. FASHION AND MORE BVBA behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht te zijn verwerkt en goedgekeurd door FASHION AND MORE BVBA vanaf het moment dat de Koper bevestiging heeft ontvangen van FASHION AND MORE BVBA via E- mail. Na verzending van de e-mail komt een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen FASHION AND MORE BVBA en de Koper tot stand.

Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de Koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Indien FASHION AND MORE BVBA niet in staat is de Koper van een product te voorzien, bijvoorbeeld omdat het product niet langer meer voorhanden is of omdat er een fout opgetreden is in de weergave van de prijs zoals bepaald in artikel 5.6., zal FASHION AND MORE BVBA de Koper hierover zo snel mogelijk per e-mail informeren en zal FASHION AND MORE BVBA de bestelling van de Koper niet verwerken. FASHION AND MORE BVBA behoudt zich evenwel het recht voor om, indien een besteld Product niet meer voorradig is, de Koper een vervangproduct voor te stellen dat evenwaardig is van kwaliteit en prijs.

Voor het geval dat de Koper de producten reeds betaald heeft zal FASHION AND MORE BVBA de Koper dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen volgens dezelfde betaalmethode die de KOPER gebruikt heeft bij het plaatsen van de bestelling.

Productinfo Website

De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel FASHION AND MORE BVBA er alles aan heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan FASHION AND MORE BVBA niet garanderen dat de weergave van de kleuren op het beeldscherm van de Koper exact overeenstemt met de kleur van de producten. De producten van de Koper kunnen afwijken van deze afbeeldingen.

Hoewel FASHION AND MORE BVBA er alles aan heeft gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhouden, dimensies en afmetingen weergegeven op de Website van FASHION AND MORE BVBA een redelijke afwijking kennen.

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de FASHION AND MORE BVBA Klantendienst via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene modelformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient FASHION AND MORE BVBA’ Klantendienst via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van FASHION AND MORE BVBA. De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat FASHION AND MORE BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen, van FASHION AND MORE BVBA terug. FASHION AND MORE BVBA betaalt de Koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

- de geleverde producten op maat werden gemaakt naar de aanwijzingen en wensen
van de Koper;
- de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
- de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan.
- de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt FASHION AND MORE BVBA zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Prijs en betaling

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro (EUR) en zijn inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn de op de dag van het aanbod op de Website van kracht zijnde prijzen.

FASHION AND MORE BVBA doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de betalingen via de Website zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen.

De Koper betaalt de prijs bij het plaatsen van zijn/haar bestelling. De Koper verricht zijn betalingsverplichting door middel van Bancontact, Maestro, Homebanking, Visa, Mastercard, American Express, Ideal en CarteBlue, naargelang gewenst.

FASHION AND MORE BVBA rekent geen beheers- en/of inningskosten aan voor de betaling van de bestellingen, tenzij expliciet vermeld wordt.

Betaling van de volledige prijs dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De verzending door FASHION AND MORE BVBA zal pas volgen nadat FASHION AND MORE BVBA de volledige betaling heeft ontvangen.

In geval van niet of niet tijdige betaling of andere soorten van betalingsproblemen, wordt het geheel van de aan FASHION AND MORE BVBA verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. Dit bedrag wordt eveneens van rechtswege vermeerder met jaarlijkse interesten ten belope van 7% van het origineel verschuldigde bedrag.

FASHION AND MORE BVBA neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct weergegeven zijn wanneer zij in het systeem worden opgenomen. De Website bevat echter een groot aantal producten en het is mogelijk dat, ondanks FASHION AND MORE BVBA' redelijke inspanningen, een aantal van de producten op de Website van een verkeerde prijs zijn voorzien. Indien FASHION AND MORE BVBA een fout ontdekt in de prijs van de producten die de Koper heeft besteld, zal FASHION AND MORE BVBA de Koper van deze fout op de hoogte brengen en de Koper de

mogelijkheid aanbieden de aankoop voort te zetten aan de juiste prijs of de Koper de mogelijkheid laten de bestelling te annuleren. FASHION AND MORE BVBA zal de bestelling van de Koper niet verwerken totdat FASHION AND MORE BVBA instructies van de Koper ontvangen heeft. Indien FASHION AND MORE BVBA niet in staat is de Koper te contacteren via de contactgegevens die de Koper tijdens het bestelproces meedeelde, zal FASHION AND MORE BVBA de bestelling als geannuleerd beschouwen en stelt FASHION AND MORE BVBA de Koper hiervan schriftelijk in kennis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de fout aangaande de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en ze redelijkerwijze had kunnen herkend worden door de Koper als een fout aangaande de prijs, FASHION AND MORE BVBA de producten niet aan de Koper hoeft te leveren aan de foutieve (lagere) prijs.

Levering

Tijdens het bestelproces kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen in een FASHION AND MORE BVBA winkel naar keuze of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt voor elke levering in België en Luxemburg een bedrag van 4.95 Euro aangerekend. Vanaf een totaalbedrag van 50 Euro is de levering echter gratis. De kosten voor de levering van de bestelde Producten in Nederland worden meegedeeld op het moment van de bestelling.

Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden en in ieder geval binnen een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de e-mailbevestiging in overeenstemming met artikel 2.4. FASHION AND MORE BVBA is enkel verplicht te leveren indien de volledige betaling van de bestelling werd ontvangen. Indien het niet mogelijk is voor FASHION AND MORE BVBA om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient FASHION AND MORE BVBA de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

De Koper is verplicht de geleverde Producten door FASHION AND MORE BVBA op de afgesproken tijd en plaats aan te nemen en dient de leveringsbon te ondertekenen voor ontvangst. FASHION AND MORE BVBA levert producten niet verder dan op de begane grond van het gebouw van de Koper.

Indien er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, zal een afwezigheidbericht achtergelaten worden, waarna de Koper de bestelde Producten op te halen in het vermelde postkantoor of contact opnemen met BPOST of PostNL om een nieuwe bezorgingsafspraak te maken.

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per aangetekende brief aan FASHION AND MORE BVBA binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig(30) kalenderdagen aan FASHION AND MORE BVBA worden teruggestuurd.

Levering van meubelen geschied enkel op de begane grond aan de voordeur van de Koper en dienen door de Koper zelf op de juiste lokatie te worden geplaatst.
Indien het artikel door verplaatsing of onjuiste plaatsing beschadigt raakt, dan verliest de koper zijn/haar herroepingsrecht.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper een onherroepelijke aanvaarding in.

Het risico op verlies en beschadiging van de Producten alsook de eigendom van de Producten gaan over op de Koper bij de levering.

Intellectuele Eigendom

De Koper erkent dat FASHION AND MORE BVBA of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle onderdelen van haar Website, het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de producten. Bovendien blijft FASHION AND MORE BVBA de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo waaronder de producten worden verkocht. De Koper verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

Waarborgen en aansprakelijkheid

FASHION AND MORE BVBA’ aansprakelijkheid en waarborg zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht.

FASHION AND MORE BVBA is verantwoordelijk voor verborgen gebreken en gebreken in vakmanschap met betrekking tot de gekochte goederen die binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering optreden. Indien een gebrek tijdens deze periode optreedt, dient FASHION AND MORE BVBA het product te vervangen of te herstellen, naargelang de keuze van de Koper. Om zich op deze garantie te kunnen beroepen, dient de Koper de gebreken aan FASHION AND MORE BVBA per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Koper zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient hij/zij het defecte product binnen die periode van zestig dagen via het Contactformulier aan de Klantendienst www.Fashion and More Bvba.be terug te zenden. Deze garantie geldt enkel voor producten verworven door een in België gevestigde consument. Deze garantie heeft geen invloed op het recht van de Koper om zich op de wettelijke garantie te beroepen zoals voorzien in artikel 1649ter van het Burgerlijk Wetboek.

FASHION AND MORE BVBA zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Koper indien:

- deze laatste de producten niet gebruikt heeft in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn bestemd;
- het betrokken Product werd aangepast, gewijzigd of hersteld;
- het Product in kwestie door opzet of nalatigheid van de Koper beschadigd werd;
- het Product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

FASHION AND MORE BVBA’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal niet meer bedragen dan de respectieve grenzen van de aansprakelijkheid gedekt door de verzekering onderschreven door FASHION AND MORE BVBA. FASHION AND MORE BVBA’ verzekering biedt dekking tot een maximum van 1.000.000,00 euro per gebeurtenis en als jaarlijkse totaal.

FASHION AND MORE BVBA is niet aansprakelijk voor of verplicht tot het vergoeden van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) gederfde winst, verloren inkomsten, beperkingen bij de productie, administratieve - of personeelskosten, verlies van klanten of vorderingen van derden.

De beperkingen inzake aansprakelijkheid in de 2 bovenstaande paragrafen vinden geen toepassing in het geval van bedrog, opzet of grove fout begaan door FASHION AND MORE BVBA of lichamelijke letsels of dood door toedoen van FASHION AND MORE BVBA’ nalaten.

FASHION AND MORE BVBA is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. FASHION AND MORE BVBA is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is FASHION AND MORE BVBA aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Voor het algemene gebruik van de Website wordt verwezen naar de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website die hierop betrekking heeft.

Persoonsgegevens

FASHION AND MORE BVBA bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en FASHION AND MORE BVBA’ Privacy Policy (www.Fashion and More Bvba.be).

De Koper kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij: klantendienst op het volgende emailadres: info@fashionandmore.eu

Overmacht

Noch FASHION AND MORE BVBA, noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van FASHION AND MORE BVBA liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van FASHION AND MORE BVBA vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

Overdracht

FASHION AND MORE BVBA kan de overeenkomst of enig deel daarvan aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen. De Koper is niet gerechtigd om de Overeenkomst of enig deel daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FASHION AND MORE BVBA over te dragen.

Overige

Storing of vertraging door FASHION AND MORE BVBA bij de handhaving van of gedeeltelijk handhaven van enige bepaling van de overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst, nu of in de toekomst.

Indien op enig moment enige bepaling van deze algemene voorwaarden van verkoop op welke manier dan ook onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar zouden zijn of worden onder de toepasselijke wetgeving, zal noch de wettigheid, noch de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en van de overeenkomst aangetast of beschadigd zijn op welke manier dan ook. FASHION AND MORE BVBA en de Koper zullen alle redelijke inspanningen leveren en alle nodige maatregelen nemen om alle onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare bepaling, met in wezen dezelfde economische omvang voor de partijen en, in zoverre wettelijk is toegestaan, de oorspronkelijke bedoeling bevatten.

De originele van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie.

Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.

Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang FASHION AND MORE BVBA online Producten verkoopt via haar Website.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Privacy Privacy Policy Voorwerp
Deze Privacy Policy is van toepassing op de gegevensverwerking door Fashion and More Bvba ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0702817458 met maatschappelijke zetel te Mudakkers 5, 3920, Lommel, (hierna Fashion and More Bvba) en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: https://fashion-and-more-267397.webshopapp.com (hierna “Website”).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website, of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, verklaart u uzelf akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy. Houd er rekening mee dat deze Website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacy Policy en waarvoor Fashion and More Bvba derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Fashion and More Bvba behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacy Policy ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het verzamelen van gegevens

De door Fashion and More Bvba via haar Website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, verjaardag en de keuze van de taal. De bezoeker geeft hierbij haar ondubbelzinnige en onherroepbare toestemming aan Fashion and More Bvba om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacy Policy.

Het is in principe uiteraard mogelijk de Website te gebruiken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. Het meedelen van gegevens is in eerste instantie voorzien in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “Fashion and More Bvba Nieuwsbrief”.

Fashion and More Bvba bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Het gebruik van persoonlijke gegevens
De gegevens die door de Bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Fashion and More Bvba treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie, directe marketing waaronder het verzenden van de Fashion and More Bvba Nieuwsbrief, enz. Fashion and More Bvba zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails met informatie over Fashion and More Bvba of één van haar partners aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven. Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar Fashion and More Bvba , Mudakkers 5, 3920, Lommelof aan het volgende e-mail adres info@fashionandmore.eu vergezeld van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

Fashion and More Bvba neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker stemt dan ook toe dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Fashion and More Bvba, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel Fashion and More Bvba mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal Fashion and More Bvba geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Fashion and More Bvba worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat Fashion and More Bvba of Fashion and More Bvba’service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de browser van een gebruiker. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Wij kunnen deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan Fashion and More Bvba’webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de Website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Noch onze cookies, noch web beacons verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van onze Website, indien hun webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies weigeren.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics.

Beveiliging van gegevens

Fashion and More Bvba maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technologische “standards” en “standards” van operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Bescherming van minderjarigen

Fashion and More Bvba is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacy Policy van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 18 jaar of jonger.

Indien u jonger bent dan 18, mag u deze Website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen aan klanten service dienst op het volgende adres info@fashionandmore.eu te richten.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacy Policy werd opgesteld, is te interpreteren en wordt beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Privacy Policy.
Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1: Eigendom en wijziging Website

De Website https://fashion-and-more-267397.webshopapp.com (hierna “de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van Fashion and More Bvba met maatschappelijk zetel te Mudakkers 5, 3920,Lommel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0702817458 (hierna: „Fashion and More Bvba”).

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich richten aan klanten service onder het nummer:+32 (0)11913266, of per e-mail onder het volgende adres:info@fashionandmore.eu

Fashion and More Bvba behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website (incl. doch niet beperkt tot de loutere internetbezoeker, klant, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website, incl. van de aangeboden producten en diensten, volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 2: Intellectuele Eigendomsrechten

Alle bestanddelen van de Website (incl. doch niet beperkt tot teksten, logo's, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Fashion and More Bvba of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar de van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), mogen worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Fashion and More Bvba.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Fashion and More Bvba waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Fashion and More Bvba zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen.

Fashion and More Bvba is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Fashion and More Bvba is evenmin verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of eender welke schade doe veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie.

Fashion and More Bvba is niet verantwoordelijk voor links naar Websites die door anderen worden beheerd. Fashion and More Bvba kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van de Website doet Fashion and More Bvba zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Fashion and More Bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen op de Website.

Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden noch enige informatie op de Website dient te worden geïnterpreteerd als een bedoeling om een contract of overeenkomst van welke aard dan ook tussen Fashion and More Bvba en enige gebruiker van deze Website te doen ontstaan.

Artikel 4: Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Fashion and More Bvba zich het recht voor haar Privacy Policy op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Fashion and More Bvba de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacy Policy.

Artikel 5: Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door Fashion and More Bvba van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het ondernemen van enige actie ten aanzien van een bezoeker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een bezoeker.

Artikel 6: Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Artikel 7: Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werd opgesteld, is te interpreteren en wordt beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van cookies

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat Fashion and More Bvba of Fashion and More Bvba’service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de browser van een gebruiker. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Wij kunnen deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan Fashion and More Bvba’webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de Website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Noch onze cookies, noch web beacons verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van onze Website, indien hun webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies weigeren.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics.
Fashion and More Bvba waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Fashion and More Bvba zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.